Image Image Image Image Image Image Image Image Image

История

„Техно-Енерджи” ООД

ЕИК: 812233671

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 8

История

Фирмата е създадена  през 1995 г. под името „Плодекс” ООД. От  03.09.2008г.  е  преименувана  на „ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ” ООД, със седалище гр.София ул. „Илиянско шосе ” № 8.  Основни дейности са производство и продажба на врати, прозорци и фасадни конструкции от ПВЦ и Алуминиеви профили, проектиране, строителство, строително- ремонтни, довършителни дейности и обзавеждане на обществени и жилищни сгради, проектиране и производство на интериор.

От 2009 г.  „Техно-Енерджи” ООД е сертифицирана със системи за управление, съгласно  стандартите БДС EN ISO 9001:2008,  БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007 с обхват „Строително – монтажни и довършителни работи, изграждане на ВиК, хидротехнически съоръжения, ОВ и ел. инсталации до 1000 V; Монтаж на топло и хидроизолационни материали; Производство и монтаж на ПВЦ и Алуминиева дограма; Строително- ремонтни дейности на обекти от техническата , благоустройствената и енергийната инфраструктура, включително строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата им инфраструктура, рекултивация и  озеляняване. Консервация и реставрация на недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение”.

Фирмата е член на Камарата на строителите в България и притежава Удостоверение № I – NV 011295 и  NV 010596 Първа група  за изпълнение на строежи от първа до пета категория и строежи по Чл.137,ал..1,т..1 , буква „М” и т.2 буква „З”, паметници на културата с категория „местно , национално и световно значение ; Удостоверение № I I – NV 002842 – Втора група ,строежи от трета и четвърта категория ; Удостоверение № I I I – NV 003194 – Tрета група ,строежи от втора и трета и категория ; Удостоверение № I V – NV 005463-Четвърта група ,строежи от първа до трета категория; Удостоверение № V – NV 007785  за строежи от Пета група .

Дружеството има богат опит в изпълнието на строително- монтажни работи по подмяна на дограма на жилищни и административни сгради. През последните пет години се специализира освен това и  в ремонтни дейности на обществени сгради, по части ВиК, ОВ, електро, топлоизолационни, хидроизолационни работи и др.

В началото на 2009 г. „ Техно-Енерджи” ООД става част от „ КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД, съгласно учредителен договор от 11.03.2009 г. Целта на договора е осъществяване на участие в проектиране, изграждане, строителство и ремонтни дейности на обекти и изпълнение на договори, финансирани от възложители по Закона за обществените поръчки, включително и на проекти със средства финансирани от Европейския съюз.